Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor: E. Geurts Verzekeringen. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.
 

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens :
E. Geurts Verzekeringen
Lange Schoolstraat 49A
5454 NZ ST-HUBERT

Bereikbaarheid :
Telefoon: 0485-470470
E-mail: e@geurts-verzekeringen.nl
Internet: www.geurts-verzekeringen.nl

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 08.30 tot 17.00 uur.
Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.
Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag uw voorkeuren.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
-AFM
-Adfiz
-Kifid
-KvK
-S.E.H.
-R.I.F.D.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet onder meer toezicht op ondernemingen die bemiddelen en adviseren in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006887. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct/min.).

Adfiz
Ons kantoor is lid van Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantie-adviseurs. De bij de Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003952.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 16078511.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (S.E.H.)
Wij zijn aangesloten bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs onder nummer 5070.

Register Intermediair Financiële Dienstverlening (R.I.F.D.)
Wij staan in voormeld register ingeschreven onder nummer FD0261.

Onze dienstverlening

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht hebt u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van schadeverzekeringen. Wij geven u dus een advies over de verzekering én de maatschappij die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze verzekering vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de verzekering rechtstreeks bij de betreffende maatschappij te sluiten. Hiervoor dient de maatschappij dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Levensverzekeringen
Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Wij geven u dus een advies over de verzekering én de maatschappij die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze verzekering vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de verzekering rechtstreeks bij de betreffende maatschappij te sluiten. Hiervoor dient de maatschappij dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Hypothecair krediet
Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Zo zijn er nog meer adviesaspecten die voor u belangrijk zijn. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van hypothecair krediet. Wij geven u dus een advies over de hypotheek én de financiële instelling die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze hypotheek vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de hypotheek rechtstreeks bij de betreffende financiële instellingen te sluiten. Hiervoor dient de financiële instellingen dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Consumptief krediet
Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt in een andere stad en voor het woon-werkverkeer een auto moet aanschaffen. De financiering van een dergelijke onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een krediet. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van consumptief krediet. Wij geven u dus een advies over het krediet én de verstrekker van het krediet die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u dit krediet vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om het krediet rechtstreeks bij de betreffende verstrekker van het krediet te sluiten. Hiervoor dient de verstrekker van het krediet dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Betalen en sparen
Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via bedrijfsspaarregelingen of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid u te adviseren op het gebied van betalen en sparen. Wij geven u dus een advies over de rekening én de financiële instelling die naar ons oordeel goed past bij uw wensen. Op uw verzoek kunnen wij u ook adviseren via welke bemiddelaar u deze rekening vervolgens daadwerkelijk zou kunnen sluiten. U kunt er ook voor kiezen om de rekening rechtstreeks bij de betreffende financiële instelling te sluiten. Hiervoor dient de financiële instelling dan wel rechtstreekse contacten met consumenten te voeren.

Banksparen
Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van uw pensioen. Wij beoordelen graag met u of banksparen, in de vorm van sparen of beleggen, geschikt is voor u.

Beleggen
Ons kantoor verleent geen beleggingsdiensten. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.

Onze beloning
E. Geurts Verzekeringen werkt op provisiebasis. De provisie die wij ontvangen maakt deel uit van de premie, afsluitprovisie of kosten die u aan de aanbieder voldoet. U ontvangt van ons geen aanvullende faktuur voor kosten van bemiddeling, advisering, administratieve werkzaamheden, onderzoekskosten en eventuele schadewerkzaamheden.
Voor niet-complexe schadeverzekeringen bedraagt de provisie die wij ontvangen van de aanbieder globaal tussen 3 % en 20 % van de betaalde premie. De hoogte is afhankelijk van de arbeidsintensiteit van het produkt.
Voor een complex produkt als hypotheken, levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de beloning als volgt.
Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt de beloning ongeveer 15 % van de premie.
Voor levensverzekeringen bedraagt de provisie gemiddeld tussen 2,5 % en 6 % van de premie maal duur van de verzekering. Voor een uitvaartverzekering gemiddeld 4 % tot 5 % van het verzekerde bedrag. Deze provisies zijn voor de gehele looptijd. Voor alle levensverzekering geldt een verdientermijn van gemiddeld 10 jaren.Als binnen de eerste 10 jaren een polis vervalt dienen wij de nog niet verdiende provisie aan de verzekeraar terug te betalen.
Voor een aflossingsvrije hypotheek, een lineaire en een annuiteitenhypotheek bedraagt de beloning tussen 0,25 % en 1 % van het hypotheekbedrag. Ook voor een hypotheek met levensverzekering bedraagt de beloning voor de hypotheek tussen 0,25 % en 1 % van het hypotheekbedrag. Voor een spaarhypotheek is de beloning tussen 1 % en 2 % van het hypotheekbedrag.
Voor een tweede hypotheek-hypotheekverhoging minder dan EURO 40.000,-- brengen wij u een bedrag in rekening van € 400,--.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.
Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Ons meldingsnummer bij het CBP is m1093652.

Als u een klacht hebt
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste
gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen.
Wij zijn u graag van dienst.